วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แผนการสอน วิชา บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย

....บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย(Personality and Human Relationship for Early ChildhoodTeacher)
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสารส ชูศรี
.........คำอธิบายรายวิชาความหมาย
.....ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ จริยธรรมและมนุษย์สัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย บุคลิกภาพของครูในการอยู่กับเด็กปฐมวัย บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การจัดโปรแกรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของครูปฐมวัย
วัตถุประสงค์
.....1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย
.....2.เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของบุคลิกภาพของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน
.....3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดโปรแกรมพัฒนาบุคลิกภาพของตนได้
สัปดาห์ที่ 1
*โครงการสอน

*บุคลิกภาพ
-ความหมาย ความสำคัญ
-ทฤษฏีบุคลิกภาพ

สัปดาห์ที่ 2
*สิ่งที่ทำให้บุคลิกแตกต่างกัน
*ความแตกต่างของมนุษย์
*บุคลิกภาพแบบต่างๆของมนุษย์
สัปดาห็ที่ 3
*การปรับปรุงบุคลิกภาพ
-ภายนอก
-ภายใน
*การพัฒนาบุคลิกภาพ
*โปรแกรมพัฒนาบุคลิกภาพ
สัปดาห์ที่ 4
*คุณธรรม จริยธรรมของครูปฐมวัย
*ทฤษฎีจริยธรรม
-ต้นไม้จริยธรรม
-โคลเบอร์ก
สัปดาห์ที่ 5
*มนุษยสัมพันธ์
-ความหมาย ความสัมพันธ์
-ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์
-จุดม่งหมาย

*ธรรมชาติของมนุษย์
*การศึกษาเพื่อเข้าใจตัวเอง

*การศึกษาเพื่อเข้าใจผู้อื่น
สัปดาห์ที่ 6
*เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์
*การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
สัปดาห์ที่ 7
*มารยาทในสังคม
-การไหว้ การกราบ
*มารยาทในการรับประทานอาหาร
*มารยาทในการพูด
สัปดาห์ที่ 8
*บุคลิกภาพของครูปฐมวัย

สัปดาห์ที่ 9
* สอบกลางภาค

สัปดาห์ที่ 10-13
*บุกลิกภาพของครูปฐมวัย
สัปดาห์ที่ 14
*บุคลิกภาพของครูปฐมวัย
สัปดาห์ที่ 15
*โปรแกรมพัฒนาบุคลิกภาพ

*การส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของครูปฐมวัย
สัปดาห์ที่ 16
*สอบปลายภาค
กิจกรรมการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ 1
*กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
*ชี้แจ้งกระบวนการเรียนการสอน
*กิจกรรมสำรวจตัวเอง
*ศึกษาใบงาน
*อภิปรายสรุป
*บันทึกสาระสำคัญ
สัปดาห์ที่ 2
*กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
*กิจกรรมเปิดใจ
*บรรยาย
*อภิปราบสุป
*บันทึกสาระสำคัญ
*มอบหมายงาน "หนึ่งในดวงใจ"
สัปดาห์ที่ 3
*กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
*กิจกรรม"นั้นแหละใช่เลย"

*บรรยาย
*อภิปรายสรุป
*การจัดฌปรแกรมพัฒนาบุคลิกภาพ
*นำเสนอ"หนึ่งในดวงใจ"
*สัปดาห์ที่ 4
*กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
*ศึกษากรณีตัวอย่าง
*อภิปรายแสดงความคิดเห็น
*นำเสนอ
*ศึกษาด้วยตนเอง
*บนนยายสรุป
*บันทึกสาระสำคัญ
สัปดาห์ที่ 5
*กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
-แสดงความคิดเห็น
-นำเสนอ
*กิจกรรม "รู้ใจตัวเอง"
*บรรยาย
*อภิปรายสรุป
สัปดาห์ที่ 6
*กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
*กิจกรรม"บ่งบอกนิสัย"
*บรรยาย
*อภิปราย
*ศึกษาเอกสาร
*บันทึกสาระสำคัญ
สัปดาห์ที่ 7
*กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
*ศึกษาจากวีดีทัศน์
*ฝึกปฏิบัติจริง
*อภิปรายสรุป
*บันทึกสาระสำคัญ
สัปดาห์ที่ 8
*กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
*ศึกษากรณีตัวอย่าง
-นำเสนอ
*บรรยาย
*อภิปรายสรุป
*บันทึกสาระสำคัญ
สัปดาห์ที่ 9
*สอบกลางภาค
สัปดาห์ที่ 10-13
*กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
*การศึกษาสังเกตในสถานการณ์จริง
*การแต่งกาย
*การพูด
*การเดิน
*การนั่ง
*การอยู่กับเด็ก
*มนุษยสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
*บันทึกการสังเกต 5 ครั้ง
สัปดาห์ที่ 14
*กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
*นำเสนอผลการศึกษาสังเกต
*อภิปรายกลุ่มย่อย
*บันทึกสรุปรายงานการศึกษาสังเกตเป็นรายบุคคล
สัปดาห์ที่ 15
*กิจกรรมส่งเสริมสุภาพจิต
*นำเสนอโปรแกรมพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
-แสดงความคิดเห็น
-ประโยชน์ที่ได้รับ
-ความพึงพอใจ
*ศึกษาเอกสาร
*อภิปรายสรุป
*บันทึกสาระสำคัญ
สัปดาห์ที่ 16
*สอบปลายภาค


*

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น